Happiness is only real when shared!

S__9355274

 

留壽都是北海道最大的單一雪場,雪道變化性多,又有北海道著名的粉雪,尤其是有很多的樹林鬆雪可以滑,讓這群直呼過癮,但也累壞了~  XD

20140309_Rusutsu2_1000

老天爺給了我們幾天好天氣翰很好的雪況,還讓我們看到了洞爺湖!

 

20140309_Rusutsu3_1000

 

來看看我們這團練功練得如何吧!

 

Part 1: Happy!!

 

Part 2: 摔跤篇

 

Jerry 挑戰樹林鬆雪